فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
ساکن-1200-2
صبا باتری

باتری ساکن
1200 آمپر
2 ولت
مدل 12opzs 1200

1,790,000 تومان
ساکن-1000-2
صبا باتری

باتری ساکن
1000 آمپر
2 ولت
مدل 10opzs 1000

1,645,400 تومان
ساکن-800-2
صبا باتری

باتری ساکن
800 آمپر
2 ولت
مدل 8opzs 800

1,378,000 تومان
ساکن-600-2
صبا باتری

باتری ساکن
600 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 600

990,000 تومان
ساکن-490-2
صبا باتری

باتری ساکن
490 آمپر
2 ولت
مدل 7opzs 490

861,000 تومان
ساکن-420-2
صبا باتری

باتری ساکن
420 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 420

643,000 تومان
ساکن-350-2
صبا باتری

باتری ساکن
350 آمپر
2 ولت
مدل 5opzs 350

اتمام موجودی
ساکن-300-2
صبا باتری

باتری ساکن
300 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 300

562,000 تومان