فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
یو پی اس-600-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
600 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 600

اتمام موجودی
یو پی اس-420-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
420 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 420

اتمام موجودی
یو پی اس-1500-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
1500 آمپر
2 ولت
مدل 2SB1500

اتمام موجودی
یو پی اس-1000-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
1000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB1000

اتمام موجودی
یو پی اس-350-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
350 آمپر
2 ولت
مدل 2SB350

اتمام موجودی
یو پی اس-300-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
300 آمپر
2 ولت
مدل 2SB300

اتمام موجودی
یو پی اس-250-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
250 آمپر
2 ولت
مدل 2SB250

اتمام موجودی
یو پی اس-200-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
200 آمپر
2 ولت
مدل 2SB200

اتمام موجودی