فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
سیلد-18-12
صبا باتری

باتری سیلد
18 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 18

190,000 تومان
سیلد-7.5-12
صبا باتری

باتری سیلد
7.5 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 7.5

90,000 تومان
سیلد-3000-2
صبا باتری

باتری سیلد
3000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 3000

4,170,000 تومان
سیلد-2000-2
صبا باتری

باتری سیلد
2000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 2000

2,825,000 تومان
سیلد-600-2
صبا باتری

باتری سیلد
600 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 600

794,000 تومان
سیلد-420-2
صبا باتری

باتری سیلد
420 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 420

560,000 تومان
سیلد-1500-2
صبا باتری

باتری سیلد
1500 آمپر
2 ولت
مدل 2SB1500

2,221,000 تومان
سیلد-1000-2
صبا باتری

باتری سیلد
1000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB1000

1,332,500 تومان