فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
سیلد-65-12
صبا باتری

باتری سیلد
65 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 65

470,000 تومان
سیلد-42-12
صبا باتری

باتری سیلد
42 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 42

310,000 تومان
سیلد-28-12
صبا باتری

باتری سیلد
28 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 28

210,000 تومان
سیلد-18-12
صبا باتری

باتری سیلد
18 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 18

141,000 تومان
سیلد-7.5-12
صبا باتری

باتری سیلد
7.5 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 7.5

65,000 تومان
سیلد-3000-2
صبا باتری

باتری سیلد
3000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 3000

4,170,000 تومان
سیلد-2000-2
صبا باتری

باتری سیلد
2000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 2000

2,825,000 تومان
سیلد-600-2
صبا باتری

باتری سیلد
600 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 600

794,000 تومان