فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
ورسک-74-12
صبا باتری

باتری ورسک
74 آمپر
12 ولت

توقف تولید
ورسک-66-12
صبا باتری

باتری ورسک
66 آمپر
12 ولت

توقف تولید
ورسک-60-12
صبا باتری

باتری ورسک
60 آمپر
12 ولت

توقف تولید
ورسک-55-12
صبا باتری

باتری ورسک
55 آمپر
12 ولت

توقف تولید