باتری های خودرو
ورسک-60 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
60 آمپر
باتری خودرو
مدل --

توقف تولید
اتمی ورسک-55 آمپر -12
صبا باتری

باتری اتمی ورسک
55 آمپر
باتری خودرو
مدل --

توقف تولید