باتری های یو پی اس (UPS)
راین-3000 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
3000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB 3000

تماس بگیرید
راین-2000 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
2000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB 2000

تماس بگیرید
راین-600 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
600 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB 600

تماس بگیرید
راین-420 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
420 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB 420

تماس بگیرید
راین-1500 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
1500 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB1500

تماس بگیرید
راین-1000 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
1000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB1000

تماس بگیرید
راین-350 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
350 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB350

تماس بگیرید
راین-300 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
300 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB300

تماس بگیرید