فهرست باتری ها سیلد
سیلد-3000-2
صبا باتری

باتری سیلد
3000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 3000

اتمام موجودی
سیلد-2000-2
صبا باتری

باتری سیلد
2000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 2000

اتمام موجودی
سیلد-600-2
صبا باتری

باتری سیلد
600 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 600

اتمام موجودی
سیلد-420-2
صبا باتری

باتری سیلد
420 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 420

اتمام موجودی
سیلد-1500-2
صبا باتری

باتری سیلد
1500 آمپر
2 ولت
مدل 2SB1500

اتمام موجودی
سیلد-1000-2
صبا باتری

باتری سیلد
1000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB1000

اتمام موجودی
سیلد-350-2
صبا باتری

باتری سیلد
350 آمپر
2 ولت
مدل 2SB350

اتمام موجودی
سیلد-300-2
صبا باتری

باتری سیلد
300 آمپر
2 ولت
مدل 2SB300

اتمام موجودی