باتری های ساکن و صنعتی
ساکن-490 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
490 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 7opzs 490

861,000 تومان
ساکن-420 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
420 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 6opzs 420

643,000 تومان
ساکن-350 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
350 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 5opzs 350

تماس بگیرید
ساکن-300 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
300 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 6opzs 300

562,000 تومان
ساکن-250 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
250 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 5opzs 250

482,000 تومان
ساکن-200 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
200 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 4opzs 200

402,000 تومان