فهرست باتری های دسته بندی یو پی اس (ups)

باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-صبا-3000-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری صبا
3000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB3000
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-صبا-2000-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری صبا
2000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB2000
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری--یو-پی-اس-صبا-1500-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری صبا
1500 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB1500
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-صبا-1000-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری صبا
1000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB1000
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-صبا-600-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری صبا
600 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB600
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-صبا-420-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری صبا
420 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB420
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-صبا-350-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری صبا
350 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB350
آماده دریافت سفارش
سفارش
باتری-سیلد-ساکن-یو-پی-اس-صبا-300-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری صبا
300 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB300
آماده دریافت سفارش
سفارش