باتری های یو پی اس (UPS)
راین-200 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
200 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB200

تماس بگیرید
راین-155 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
155 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 155

تماس بگیرید
راین-100 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
100 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB100 VRLA

تماس بگیرید
راین-65 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
65 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 65

950,000 تومان
راین-42 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
42 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 42

560,000 تومان
راین-28 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
28 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 28

430,000 تومان
راین-18 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
18 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 18

270,000 تومان
راین-7.5 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
7.5 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 7.5

140,000 تومان