باتری های ساکن و صنعتی
ساکن-3000 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
3000 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 24opzs3000

4,730,000 تومان
ساکن-2500 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
2500 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 20opzs2500

4,000,000 تومان
ساکن-2000 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
2000 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 16opzs 2000

3,195,000 تومان
ساکن-1500 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
1500 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 12opzs 1500

2,400,000 تومان
ساکن-1200 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
1200 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 12opzs 1200

1,790,000 تومان
ساکن-1000 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
1000 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 10opzs 1000

1,645,400 تومان
ساکن-800 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
800 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 8opzs 800

1,378,000 تومان
ساکن-600 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
600 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 6opzs 600

990,000 تومان