باتری های فولکس واگن گل
اتمی ورسک-55 آمپر -12
صبا باتری

باتری اتمی ورسک
55 آمپر
باتری خودرو
مدل --

توقف تولید
ورسک-60 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
60 آمپر
باتری خودرو
مدل --

توقف تولید
ورسک-66 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
66 آمپر
باتری خودرو
مدل

توقف تولید
ورسک-74 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
74 آمپر
باتری خودرو
مدل

توقف تولید
واریان-50 آمپر -12
صبا باتری

باتری واریان
50 آمپر
باتری خودرو
مدل MF55001

200,000 تومان
اتمی واریان-55 آمپر -12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
55 آمپر
باتری خودرو
مدل MF55501

215,000 تومان
اتمی واریان-60 آمپر -12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
60 آمپر
باتری خودرو
مدل MF56001

235,000 تومان
واریان-66 آمپر -12
صبا باتری

باتری واریان
66 آمپر
باتری خودرو
مدل MF56601

255,000 تومان
آرمو-50 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
50 آمپر
باتری خودرو
مدل 50Ah ARMO

تماس بگیرید
اسیدی آرمو-55 آمپر -12
صبا باتری

باتری اسیدی آرمو
55 آمپر
باتری خودرو
مدل 55Ah-ARMO

تماس بگیرید
اسیدی آرمو-60 آمپر -12
صبا باتری

باتری اسیدی آرمو
60 آمپر
باتری خودرو
مدل 60Ah ARMO

تماس بگیرید
آرمو-66 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
66 آمپر
باتری خودرو
مدل 66Ah ARMO

تماس بگیرید
اسیدی نیو آرمو-55 آمپر -12
صبا باتری

باتری اسیدی نیو آرمو
55 آمپر
باتری خودرو
مدل 55Ah NEW ARMO

تماس بگیرید
آرمو-66 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
66 آمپر
باتری خودرو
مدل 66Ah NEW ARMO

تماس بگیرید
آرمو-74 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
74 آمپر
باتری خودرو
مدل 74AH NEW ARMO

تماس بگیرید
واریان-74 آمپر -12
صبا باتری

باتری واریان
74 آمپر
باتری خودرو
مدل 74AH VARIAN

295,000 تومان
ریبال-50 آمپر -12
بازرگانی بخشی

باتری ریبال
50 آمپر
باتری خودرو
مدل Ribal 50Ah

تماس بگیرید
اتمی هاگن-55 آمپر -12
آرتا باتری

باتری اتمی هاگن
55 آمپر
باتری خودرو
مدل Hagen 55530

توقف تولید
اتمی هاگن-60 آمپر -12
آرتا باتری

باتری اتمی هاگن
60 آمپر
باتری خودرو
مدل -

توقف تولید
هاگن-66 آمپر -12
آرتا باتری

باتری هاگن
66 آمپر
باتری خودرو
مدل -

توقف تولید
هاگن-74 آمپر -12
آرتا باتری

باتری هاگن
74 آمپر
باتری خودرو
مدل -

توقف تولید
اتمی پوما-55 آمپر -12
دلکور کره

باتری اتمی پوما
55 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma 55530

385,000 تومان
اتمی پوما-60 آمپر -12
دلکور کره

باتری اتمی پوما
60 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma 56068

420,000 تومان
پوما -66 آمپر -12
دلکور کره

باتری پوما
66 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma 56618

465,000 تومان
اتمی پوما-70 آمپر -12
دلکور کره

باتری اتمی پوما
70 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma 57024

500,000 تومان
پوما -74 آمپر -12
دلکور کره

باتری پوما
74 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma 57412

520,000 تومان
اتمی Rhino-55 آمپر -12
آرتا باتری

باتری اتمی Rhino
55 آمپر
باتری خودرو
مدل MF55530

130,000 تومان
اتمی توربو-55 آمپر -12
نیرو گستران

باتری اتمی توربو
55 آمپر
باتری خودرو
مدل 55530

تماس بگیرید