باتری های
اتمی ورسک-55 آمپر -12
صبا باتری

باتری اتمی ورسک
55 آمپر
باتری خودرو
مدل --

توقف تولید
ورسک-60 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
60 آمپر
باتری خودرو
مدل --

توقف تولید
ورسک-66 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
66 آمپر
باتری خودرو
مدل

توقف تولید
ورسک-74 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
74 آمپر
باتری خودرو
مدل

توقف تولید
واریان-50 آمپر -12
صبا باتری

باتری واریان
50 آمپر
باتری خودرو
مدل MF55001

200,000 تومان
اتمی واریان-55 آمپر -12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
55 آمپر
باتری خودرو
مدل MF55501

215,000 تومان
اتمی واریان-60 آمپر -12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
60 آمپر
باتری خودرو
مدل MF56001

235,000 تومان
واریان-66 آمپر -12
صبا باتری

باتری واریان
66 آمپر
باتری خودرو
مدل MF56601

255,000 تومان
واریان-50 آمپر بلند-12
صبا باتری

باتری واریان
50 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل

تماس بگیرید
آرمو-150 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
150 آمپر
باتری خودرو
مدل 150AH ARMO

600,000 تومان
آرمو-170 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
170 آمپر
باتری خودرو
مدل 170Ah ARMO

تماس بگیرید
آرمو-200 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
200 آمپر
باتری خودرو
مدل 200AH ARMO

800,000 تومان
ساکن-200 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
200 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 4opzs 200

402,000 تومان
ساکن-250 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
250 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 5opzs 250

482,000 تومان
ساکن-300 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
300 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 6opzs 300

562,000 تومان
ساکن-350 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
350 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 5opzs 350

تماس بگیرید
ساکن-420 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
420 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 6opzs 420

643,000 تومان
ساکن-490 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
490 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 7opzs 490

861,000 تومان
ساکن-600 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
600 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 6opzs 600

990,000 تومان
ساکن-800 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
800 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 8opzs 800

1,378,000 تومان
ساکن-1000 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
1000 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 10opzs 1000

1,645,400 تومان
ساکن-1200 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
1200 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 12opzs 1200

1,790,000 تومان
ساکن-1500 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
1500 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 12opzs 1500

2,400,000 تومان
ساکن-2000 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
2000 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 16opzs 2000

3,195,000 تومان
راین-200 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
200 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB200

تماس بگیرید
راین-250 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
250 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB250

تماس بگیرید
راین-300 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
300 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB300

تماس بگیرید
راین-350 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
350 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB350

تماس بگیرید
راین-1000 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
1000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB1000

تماس بگیرید
راین-1500 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
1500 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB1500

تماس بگیرید
راین-420 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
420 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB 420

تماس بگیرید
راین-600 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
600 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB 600

تماس بگیرید
راین-2000 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
2000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB 2000

تماس بگیرید
راین-3000 آمپر -2
صبا باتری

باتری راین
3000 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 2SB 3000

تماس بگیرید
راین-7.5 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
7.5 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 7.5

140,000 تومان
راین-18 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
18 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 18

270,000 تومان
راین-28 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
28 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 28

430,000 تومان
راین-42 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
42 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 42

560,000 تومان
راین-65 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
65 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 65

950,000 تومان
راین-100 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
100 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB100 VRLA

تماس بگیرید
راین-155 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
155 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB 155

تماس بگیرید
راین-200 آمپر -12
صبا باتری

باتری راین
200 آمپر
باتری یو پی اس
مدل 12SB200

تماس بگیرید
ساکن-2500 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
2500 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 20opzs2500

4,000,000 تومان
ساکن-3000 آمپر -2
صبا باتری

باتری ساکن
3000 آمپر
باتری ساکن و صنعتی
مدل 24opzs3000

4,730,000 تومان
آرمو-50 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
50 آمپر
باتری خودرو
مدل 50Ah ARMO

تماس بگیرید
اسیدی آرمو-55 آمپر -12
صبا باتری

باتری اسیدی آرمو
55 آمپر
باتری خودرو
مدل 55Ah-ARMO

تماس بگیرید
اسیدی آرمو-60 آمپر -12
صبا باتری

باتری اسیدی آرمو
60 آمپر
باتری خودرو
مدل 60Ah ARMO

تماس بگیرید
آرمو-66 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
66 آمپر
باتری خودرو
مدل 66Ah ARMO

تماس بگیرید
اسیدی آرمو-70 آمپر بلند-12
صبا باتری

باتری اسیدی آرمو
70 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل 70AH ARMO FX

تماس بگیرید
اسیدی نیو آرمو-55 آمپر -12
صبا باتری

باتری اسیدی نیو آرمو
55 آمپر
باتری خودرو
مدل 55Ah NEW ARMO

تماس بگیرید
اسیدی -60 آمپر بلند-12
صبا باتری

باتری اسیدی
60 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل 60AH ARMO FX

تماس بگیرید
اسیدی نیو آرمو-60 آمپر بلند-12
صبا باتری

باتری اسیدی نیو آرمو
60 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل 60AH NEW ARMO FXا

تماس بگیرید
آرمو-66 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
66 آمپر
باتری خودرو
مدل 66Ah NEW ARMO

تماس بگیرید
آرمو-88 آمپر بلند-12
صبا باتری

باتری آرمو
88 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل 88Ah ARMO

تماس بگیرید
آرمو-88 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
88 آمپر
باتری خودرو
مدل 88AH NEW ARMO

تماس بگیرید
آرمو-74 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
74 آمپر
باتری خودرو
مدل 74AH NEW ARMO

تماس بگیرید
آرمو-90 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
90 آمپر
باتری خودرو
مدل 90Ah New Armo

تماس بگیرید
آرمو-100 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
100 آمپر
باتری خودرو
مدل 100AH ARMO

تماس بگیرید
آرمو-120 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
120 آمپر
باتری خودرو
مدل 120AH ARMO

تماس بگیرید
آرمو-190 آمپر -12
صبا باتری

باتری آرمو
190 آمپر
باتری خودرو
مدل 190AH ARMO

تماس بگیرید
اتمی واریان-70 آمپر بلند-12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
70 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل 70AH VARIAN FX

280,000 تومان
واریان-74 آمپر -12
صبا باتری

باتری واریان
74 آمپر
باتری خودرو
مدل 74AH VARIAN

295,000 تومان
ورسک-90 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
90 آمپر
باتری خودرو
مدل 90AH VERESK

توقف تولید
ریبال-50 آمپر -12
بازرگانی بخشی

باتری ریبال
50 آمپر
باتری خودرو
مدل Ribal 50Ah

تماس بگیرید
اتمی هاگن-55 آمپر -12
آرتا باتری

باتری اتمی هاگن
55 آمپر
باتری خودرو
مدل Hagen 55530

توقف تولید
اتمی هاگن-60 آمپر -12
آرتا باتری

باتری اتمی هاگن
60 آمپر
باتری خودرو
مدل -

توقف تولید
هاگن-66 آمپر -12
آرتا باتری

باتری هاگن
66 آمپر
باتری خودرو
مدل -

توقف تولید
هاگن-74 آمپر -12
آرتا باتری

باتری هاگن
74 آمپر
باتری خودرو
مدل -

توقف تولید
 استوانه ای -10 آمپر -3.2
صبا باتری

باتری استوانه ای
10 آمپر
باتری لیتیومی
مدل 38120 SE

تماس بگیرید
واریان-90 آمپر -12
صبا باتری

باتری واریان
90 آمپر
باتری خودرو
مدل MF59001

360,000 تومان
اتمی پوما-55 آمپر -12
دلکور کره

باتری اتمی پوما
55 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma 55530

420,000 تومان
اتمی پوما-60 آمپر -12
دلکور کره

باتری اتمی پوما
60 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma 56068

460,000 تومان
پوما -66 آمپر -12
دلکور کره

باتری پوما
66 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma 56618

500,000 تومان
اتمی پوما-70 آمپر بلند-12
دلکور کره

باتری اتمی پوما
70 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل Puma 57029

535,000 تومان
اتمی پوما-70 آمپر -12
دلکور کره

باتری اتمی پوما
70 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma 57024

535,000 تومان
پوما -74 آمپر -12
دلکور کره

باتری پوما
74 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma 57412

565,000 تومان
پوما-150 آمپر -12
دلکور کره

باتری پوما
150 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma N150R

1,140,000 تومان
پوما-200 آمپر -12
دلکور کره

باتری پوما
200 آمپر
باتری خودرو
مدل Puma 70027

1,520,000 تومان
اتمی Rhino-55 آمپر -12
آرتا باتری

باتری اتمی Rhino
55 آمپر
باتری خودرو
مدل MF55530

تماس بگیرید
اتمی توربو-55 آمپر -12
نیرو گستران

باتری اتمی توربو
55 آمپر
باتری خودرو
مدل 55530

تماس بگیرید
اتمی واریان-60 آمپر بلند معکوس -12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
60 آمپر بلند معکوس
باتری خودرو
مدل 60ah - varian

235,000 تومان
اتمی واریان-60 آمپر بلند-12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
60 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل MF56006

235,000 تومان
اتمی واریان-70 آمپر معکوس-12
صبا باتری

باتری اتمی واریان
70 آمپر معکوس
باتری خودرو
مدل MF57002

275,000 تومان