فهرست باتری های تولید کننده صبا باتری

باتری--خودرو-کارا-66-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری کارا
66 آمپر
باتری خودرو
مدل
توقف تولید
سفارش
باتری--خودرو-کارا-55-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری کارا
55 آمپر
باتری خودرو
مدل
توقف تولید
سفارش
باتری--خودرو-نیو-آرمو-88-آمپر-بلند-صبا-باتری
صبا باتری

باتری نیو آرمو
88 آمپر بلند
باتری خودرو
مدل
20,680,000 ریال
سفارش
باتری--خودرو-واریان-150-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
150 آمپر
باتری خودرو
مدل
35,250,000 ریال
سفارش
باتری--خودرو-واریان-120-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
120 آمپر
باتری خودرو
مدل 15
28,200,000 ریال
سفارش
باتری--خودرو-واریان-100-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
100 آمپر
باتری خودرو
مدل 14
23,500,000 ریال
سفارش
باتری-اسیدی-خودرو-واریان-200-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری واریان
200 آمپر
باتری خودرو
مدل
47,000,000 ریال
سفارش
باتری-اسیدی-خودرو-نیو-آرمو-170-آمپر-صبا-باتری
صبا باتری

باتری نیو آرمو
170 آمپر
باتری خودرو
مدل
39,950,000 ریال
سفارش