باتری های صبا باتری
ورسک-74 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
74 آمپر
باتری خودرو

توقف تولید
ورسک-66 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
66 آمپر
باتری خودرو

توقف تولید
ورسک-60 آمپر -12
صبا باتری

باتری ورسک
60 آمپر
باتری خودرو
مدل --

توقف تولید
اتمی ورسک-55 آمپر -12
صبا باتری

باتری اتمی ورسک
55 آمپر
باتری خودرو
مدل --

توقف تولید