فهرست باتری ها صبا باتری
ساکن-490-2
صبا باتری

باتری ساکن
490 آمپر
2 ولت
مدل 7opzs 490

861,000 تومان
ساکن-420-2
صبا باتری

باتری ساکن
420 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 420

643,000 تومان
ساکن-350-2
صبا باتری

باتری ساکن
350 آمپر
2 ولت
مدل 5opzs 350

اتمام موجودی
ساکن-300-2
صبا باتری

باتری ساکن
300 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 300

562,000 تومان
ساکن-250-2
صبا باتری

باتری ساکن
250 آمپر
2 ولت
مدل 5opzs 250

482,000 تومان
ساکن-200-2
صبا باتری

باتری ساکن
200 آمپر
2 ولت
مدل 4opzs 200

402,000 تومان
آرمو-200-12
صبا باتری

باتری آرمو
200 آمپر
12 ولت
مدل 200AH ARMO

680,000 تومان
آرمو-170-12
صبا باتری

باتری آرمو
170 آمپر
12 ولت
مدل 170Ah ARMO

540,900 تومان