فهرست باتری ها صبا باتری
یو پی اس-3000-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
3000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 3000

اتمام موجودی
یو پی اس-2000-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
2000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 2000

اتمام موجودی
یو پی اس-600-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
600 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 600

اتمام موجودی
یو پی اس-420-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
420 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 420

اتمام موجودی
یو پی اس-1500-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
1500 آمپر
2 ولت
مدل 2SB1500

اتمام موجودی
یو پی اس-1000-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
1000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB1000

اتمام موجودی
یو پی اس-350-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
350 آمپر
2 ولت
مدل 2SB350

اتمام موجودی
یو پی اس-300-2
صبا باتری

باتری یو پی اس
300 آمپر
2 ولت
مدل 2SB300

اتمام موجودی