فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
ساکن-1000-2

صبا باتری


باتری ساکن

1000 آمپر

2 ولت

مدل 10opzs 1000

1,346,000 تومان
ساکن-800-2

صبا باتری


باتری ساکن

800 آمپر

2 ولت

مدل 8opzs 800

1,140,000 تومان
ساکن-600-2

صبا باتری


باتری ساکن

600 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 600

780,000 تومان
ساکن-490-2

صبا باتری


باتری ساکن

490 آمپر

2 ولت

مدل 7opzs 490

685,000 تومان
ساکن-420-2

صبا باتری


باتری ساکن

420 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 420

600,000 تومان
ساکن-350-2

صبا باتری


باتری ساکن

350 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 350

5,100,000 تومان
ساکن-300-2

صبا باتری


باتری ساکن

300 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 300

450,000 تومان
ساکن-250-2

صبا باتری


باتری ساکن

250 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 250

380,000 تومان