فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
ساکن-1000-2
صبا باتری

باتری ساکن
1000 آمپر
2 ولت
مدل 10opzs 1000

1,346,000 تومان
ساکن-800-2
صبا باتری

باتری ساکن
800 آمپر
2 ولت
مدل 8opzs 800

1,140,000 تومان
ساکن-600-2
صبا باتری

باتری ساکن
600 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 600

780,000 تومان
ساکن-490-2
صبا باتری

باتری ساکن
490 آمپر
2 ولت
مدل 7opzs 490

685,000 تومان
ساکن-420-2
صبا باتری

باتری ساکن
420 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 420

600,000 تومان
ساکن-350-2
صبا باتری

باتری ساکن
350 آمپر
2 ولت
مدل 5opzs 350

5,100,000 تومان
ساکن-300-2
صبا باتری

باتری ساکن
300 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 300

450,000 تومان
ساکن-250-2
صبا باتری

باتری ساکن
250 آمپر
2 ولت
مدل 5opzs 250

380,000 تومان