فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
ساکن-1000-2
صبا باتری

باتری ساکن
1000 آمپر
2 ولت
مدل 10opzs 1000

1,517,000 تومان
ساکن-800-2
صبا باتری

باتری ساکن
800 آمپر
2 ولت
مدل 8opzs 800

1,293,000 تومان
ساکن-600-2
صبا باتری

باتری ساکن
600 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 600

928,000 تومان
ساکن-490-2
صبا باتری

باتری ساکن
490 آمپر
2 ولت
مدل 7opzs 490

804,000 تومان
ساکن-420-2
صبا باتری

باتری ساکن
420 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 420

687,000 تومان
ساکن-350-2
صبا باتری

باتری ساکن
350 آمپر
2 ولت
مدل 5opzs 350

596,000 تومان
ساکن-300-2
صبا باتری

باتری ساکن
300 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 300

511,000 تومان
ساکن-250-2
صبا باتری

باتری ساکن
250 آمپر
2 ولت
مدل 5opzs 250

435,000 تومان