فهرست باتری ها فروشگاه آند باتری
سیلد-28-12
صبا باتری

باتری سیلد
28 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 28

195,000 تومان
سیلد-18-12
صبا باتری

باتری سیلد
18 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 18

130,000 تومان
سیلد-7.5-12
صبا باتری

باتری سیلد
7.5 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 7.5

60,000 تومان
سیلد-3000-2
صبا باتری

باتری سیلد
3000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 3000

3,838,000 تومان
سیلد-2000-2
صبا باتری

باتری سیلد
2000 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 2000

2,625,000 تومان
سیلد-600-2
صبا باتری

باتری سیلد
600 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 600

732,000 تومان
سیلد-420-2
صبا باتری

باتری سیلد
420 آمپر
2 ولت
مدل 2SB 420

511,000 تومان
سیلد-1500-2
صبا باتری

باتری سیلد
1500 آمپر
2 ولت
مدل 2SB1500

2,022,000 تومان