فهرست باتری ها سیلد
سیلد-3000-2

صبا باتری


باتری سیلد

3000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 3000

3,260,000 تومان
سیلد-2000-2

صبا باتری


باتری سیلد

2000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 2000

2,260,000 تومان
سیلد-600-2

صبا باتری


باتری سیلد

600 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 600

650,000 تومان
سیلد-420-2

صبا باتری


باتری سیلد

420 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 420

460,000 تومان
سیلد-1500-2

صبا باتری


باتری سیلد

1500 آمپر

2 ولت

مدل 2SB1500

1,750,000 تومان
سیلد-1000-2

صبا باتری


باتری سیلد

1000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB1000

1,100,000 تومان
سیلد-350-2

صبا باتری


باتری سیلد

350 آمپر

2 ولت

مدل 2SB350

410,000 تومان
سیلد-300-2

صبا باتری


باتری سیلد

300 آمپر

2 ولت

مدل 2SB300

355,000 تومان