فهرست باتری ها ساکن و صنعتی
ساکن-490-2

صبا باتری


باتری ساکن

490 آمپر

2 ولت

مدل 7opzs 490

685,000 تومان
ساکن-420-2

صبا باتری


باتری ساکن

420 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 420

600,000 تومان
ساکن-350-2

صبا باتری


باتری ساکن

350 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 350

5,100,000 تومان
ساکن-300-2

صبا باتری


باتری ساکن

300 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 300

450,000 تومان
ساکن-250-2

صبا باتری


باتری ساکن

250 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 250

380,000 تومان
ساکن-200-2

صبا باتری


باتری ساکن

200 آمپر

2 ولت

مدل 4opzs 200

320,000 تومان