فهرست باتری ها ساکن و صنعتی
ساکن-490-2

ساکن

490 آمپر

2 ولت

مدل 7opzs 490

605,500 تومان
ساکن-350-2

ساکن

350 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 420

519,300 تومان
ساکن-350-2

ساکن

350 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 350

450,000 تومان
ساکن-250-2

ساکن

250 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 300

387,100 تومان
ساکن-250-2

ساکن

250 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 250

329,300 تومان
ساکن-200-2

ساکن

200 آمپر

2 ولت

مدل 4opzs 200

271,400 تومان