فهرست باتری ها ساکن و صنعتی
ساکن-3000-2

صبا باتری


باتری ساکن

3000 آمپر

2 ولت

مدل 24opzs3000

3,762,000 تومان
ساکن-2500-2

صبا باتری


باتری ساکن

2500 آمپر

2 ولت

مدل 20opzs2500

3,249,000 تومان
ساکن-2000-2

صبا باتری


باتری ساکن

2000 آمپر

2 ولت

مدل 16opzs 2000

2,588,000 تومان
ساکن-1500-2

صبا باتری


باتری ساکن

1500 آمپر

2 ولت

مدل 12opzs 1500

1,969,000 تومان
ساکن-1200-2

صبا باتری


باتری ساکن

1200 آمپر

2 ولت

مدل 12opzs 1200

1,590,000 تومان
ساکن-1000-2

صبا باتری


باتری ساکن

1000 آمپر

2 ولت

مدل 10opzs 1000

1,346,000 تومان
ساکن-800-2

صبا باتری


باتری ساکن

800 آمپر

2 ولت

مدل 8opzs 800

1,140,000 تومان
ساکن-600-2

صبا باتری


باتری ساکن

600 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 600

780,000 تومان