فهرست باتری ها صبا باتری
ساکن-420-2

صبا باتری


باتری ساکن

420 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 420

600,000 تومان
ساکن-350-2

صبا باتری


باتری ساکن

350 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 350

5,100,000 تومان
ساکن-300-2

صبا باتری


باتری ساکن

300 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 300

450,000 تومان
ساکن-250-2

صبا باتری


باتری ساکن

250 آمپر

2 ولت

مدل 5opzs 250

380,000 تومان
ساکن-200-2

صبا باتری


باتری ساکن

200 آمپر

2 ولت

مدل 4opzs 200

320,000 تومان
آرمو-200-12

صبا باتری


باتری آرمو

200 آمپر

12 ولت

مدل 200AH ARMO

636,400 تومان
آرمو-170-12

صبا باتری


باتری آرمو

170 آمپر

12 ولت

مدل 170Ah ARMO

540,900 تومان
آرمو-150-12

صبا باتری


باتری آرمو

150 آمپر

12 ولت

مدل 150AH ARMO FX

477,300 تومان