فهرست باتری ها صبا باتری
ساکن-2000-2

ساکن

2000 آمپر

2 ولت

مدل 16opzs 2000

2,292,400 تومان
ساکن-1500-2

ساکن

1500 آمپر

2 ولت

مدل 12opzs 1500

1,744,200 تومان
ساکن-1200-2

ساکن

1200 آمپر

2 ولت

مدل 12opzs 1200

1,404,900 تومان
ساکن-1000-2

ساکن

1000 آمپر

2 ولت

مدل 10opzs 1000

1,195,700 تومان
ساکن-800-2

ساکن

800 آمپر

2 ولت

مدل 8opzs 800

979,800 تومان
ساکن-600-2

ساکن

600 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 600

703,200 تومان
ساکن-490-2

ساکن

490 آمپر

2 ولت

مدل 7opzs 490

605,500 تومان
ساکن-350-2

ساکن

350 آمپر

2 ولت

مدل 6opzs 420

519,300 تومان