فهرست باتری ها صبا باتری
سیلد-250-2
صبا باتری

باتری سیلد
250 آمپر
2 ولت
مدل 2SB250

327,000 تومان
سیلد-200-2
صبا باتری

باتری سیلد
200 آمپر
2 ولت
مدل 2SB200

265,000 تومان
ساکن-2000-2
صبا باتری

باتری ساکن
2000 آمپر
2 ولت
مدل 16opzs 2000

2,912,000 تومان
ساکن-1500-2
صبا باتری

باتری ساکن
1500 آمپر
2 ولت
مدل 12opzs 1500

2,211,000 تومان
ساکن-1200-2
صبا باتری

باتری ساکن
1200 آمپر
2 ولت
مدل 12opzs 1200

1,768,000 تومان
ساکن-1000-2
صبا باتری

باتری ساکن
1000 آمپر
2 ولت
مدل 10opzs 1000

1,517,000 تومان
ساکن-800-2
صبا باتری

باتری ساکن
800 آمپر
2 ولت
مدل 8opzs 800

1,293,000 تومان
ساکن-600-2
صبا باتری

باتری ساکن
600 آمپر
2 ولت
مدل 6opzs 600

928,000 تومان