فهرست باتری ها صبا باتری
سیلد-200-12
صبا باتری

باتری سیلد
200 آمپر
12 ولت
مدل 12SB200

1,235,000 تومان
سیلد-155-12
صبا باتری

باتری سیلد
155 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 155

1,010,000 تومان
سیلد-100-12
صبا باتری

باتری سیلد
100 آمپر
12 ولت
مدل 12SB100 VRLA

635,000 تومان
سیلد-65-12
صبا باتری

باتری سیلد
65 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 65

440,000 تومان
سیلد-42-12
صبا باتری

باتری سیلد
42 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 42

280,000 تومان
سیلد-28-12
صبا باتری

باتری سیلد
28 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 28

195,000 تومان
سیلد-18-12
صبا باتری

باتری سیلد
18 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 18

130,000 تومان
سیلد-7.5-12
صبا باتری

باتری سیلد
7.5 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 7.5

60,000 تومان