فهرست باتری ها صبا باتری
سیلد-200-12
صبا باتری

باتری سیلد
200 آمپر
12 ولت
مدل 12SB200

10,250,000 تومان
سیلد-155-12
صبا باتری

باتری سیلد
155 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 155

850,000 تومان
سیلد-100-12
صبا باتری

باتری سیلد
100 آمپر
12 ولت
مدل 12SB100 VRLA

540,000 تومان
سیلد-65-12
صبا باتری

باتری سیلد
65 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 65

370,000 تومان
سیلد-42-12
صبا باتری

باتری سیلد
42 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 42

222,000 تومان
سیلد-28-12
صبا باتری

باتری سیلد
28 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 28

153,000 تومان
سیلد-18-12
صبا باتری

باتری سیلد
18 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 18

99,000 تومان
سیلد-7.5-12
صبا باتری

باتری سیلد
7.5 آمپر
12 ولت
مدل 12SB 7.5

37,000 تومان