فهرست باتری ها صبا باتری
سیلد-155-12

صبا باتری


باتری سیلد

155 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 155

850,000 تومان
سیلد-100-12

صبا باتری


باتری سیلد

100 آمپر

12 ولت

مدل 12SB100 VRLA

540,000 تومان
سیلد-65-12

صبا باتری


باتری سیلد

65 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 65

370,000 تومان
سیلد-42-12

صبا باتری


باتری سیلد

42 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 42

222,000 تومان
سیلد-28-12

صبا باتری


باتری سیلد

28 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 28

153,000 تومان
سیلد-18-12

صبا باتری


باتری سیلد

18 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 18

99,000 تومان
سیلد-7.5-12

صبا باتری


باتری سیلد

7.5 آمپر

12 ولت

مدل 12SB 7.5

37,000 تومان
سیلد-3000-2

صبا باتری


باتری سیلد

3000 آمپر

2 ولت

مدل 2SB 3000

3,260,000 تومان